The experimental study of distributed optical fiber sensor based on metal banding

Zhang Hao-chen, Shi Bin, Wang Jing, Wei Guang-qing

Nanjing University, China